اولین پاسخ دیابت حاملگی تست طلا

خط پایین

دستورالعمل های تست همراه با نمودار های دقیق، روشن و آسان است.

طرفداران

مضرات

شرح

راهنمای راهنمای - اولین پاسخ تست بارداری دیجیتال طلا

اولین تست کیت آزمایش دیابت طلای دیجیتال نسبت به بازار تست بارداری نسبتا جدید است. در حالی که از ادرار یا ادرار دیگر استفاده می شود، می توان از آن تا پنج روز قبل از تاریخ مورد انتظار دوره شما استفاده کرد. نتایج دیجیتال است، به صورت واضح "بله" یا "نه" داده شده است.

بسته بندی آزمون خود را در حین انجام آزمایش بسیار آسان بود. با این حال، یک یادداشت کوچک، overcap به نظر می رسید دشوار برای خروج. این ممکن است به این دلیل باشد که آزمایش واقعا شروع نمی شود تا کلاه را بردارید. این قطعا 3 دقیقه طول می کشد تا نتایج را نشان دهد، اما زمانی که آنها انجام می دهند، بسیار واضح هستند، نتیجه اشتباه نیست.