نام های کودک محبوب و غیر معمول از کتاب مقدس

در اینجا ده ها تن از نام های کتاب مقدس برای کودک شما در نظر بگیرید!

نام نوزاد کتاب مقدس از آن زمان به بعد، محبوب است، زمان های کتاب مقدس. خوشبختانه کتاب مقدس یک کتاب بسیار بزرگ است و با گزینه های نامگذاری بارگذاری می شود. در واقع، در کتاب مقدس بیش از 3000 نام وجود دارد!

عهد عتیق، گاهی اوقات به عنوان کتاب مقدس یهودی شناخته می شود، در طی هزاران سال نوشته شده است. عهد عتیق با کتاب هایی مانند لوتیوس و قضات که عمدتا از لیست نام ها تشکیل شده است یک منبع باور نکردنی برای والدین است.

علاوه بر این، بسیاری از نام ها در عهد عتیق مدتها قبل از جولیوس سزار در چشم پدرش چشمک زدند، بنابراین شانس تقریبا 100٪ است که شما می توانید یک نام عهد عتیق پیدا کنید که هیچ یک از دوستان شما آن را ندیده است.

عهد جدید، که شامل چهار انجیل، کتاب اعمال، نامه ها (گاه به نام رساله ها) از مقدسین مختلف و کتاب وحی است، نام های معدودی را شامل می شود. از آنجایی که آن را به عنوان "کتاب مقدس مسیحی" در نظر گرفته شده است، نام عهدجدید در آمریکای مدرن محبوب تر است. اما این بدان معنا نیست که شما به برخی از گزینه های جالب توجه نمی آیند.

نام های محبوب از کتاب مقدس

شما ممکن است شگفت زده شوید که بعضی از این علاقه مندان همیشه از عهد جدید یا عهد جدید بیرون می آیند:

محبوب ترین نامهای کتاب مقدس برای پسران

محبوب ترین نامهای کتاب مقدس برای دختران

نام های غیر معمول از کتاب مقدس

بسیاری از این نامها، در حالی که از آنها نامفهوم نیستند، ممکن است بسیار "قومی" باشند، یا ممکن است ارتباطات غیر مثبت داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که داستان های مربوط به اسامی را قبل از دادن آنها به نوزاد خود جستجو کنید - و به یاد داشته باشید که یک نوزاد به نام یونس تقریبا قطعا با نهنگ ارتباط پیدا می کند، در حالی که یک دختر کوچک به نام دلایل بیش از یک بار خواسته شده است آیا او برنامه ریزی حرفه ای در یک ظاهر طراحی شده مو!

عهد عتیق - نام نوزاد نام پسر

عهد عتیق - نامهای نام خانوادگی دخترانه کتاب مقدس

عهد جدید - اسم بچه نام کتاب مقدس

عهد جدید - نامهای نام خانوادگی دخترانه یونانی