15 باید اطلاعات مربوط به Tweens امروز را بداند

به یاد داشته باشید آهنگ، گیر کرده در میانه با شما؟ این همان جایی است که شما و چندین سال دیگر در سال های پیش از میلاد در میان سال های ابتدایی و نوجوانی قرار دارند. شناخت فشارهای اجتماعی، علمی و فرهنگی و چالش هایی که افراد با آن مواجه هستند و نیز برخی از خطرات، می تواند به شما در آماده سازی شما و شما برای این مرحله پر از توسعه کمک کند.

اگر فکر میکنید فرزندتان را به همان اندازه در گذشته تجربه نکرده اید، چندین واقعیت جالب در مورد بینندگان ما در حال تغییر است.

15 آمار در مورد Tweens امروز

چندین آمار دیگر